0312 419 info@info.com

İSİMLER

İspanyolca’da isimler eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılırlar. İsimleri cümle içerisinde kullanırken, hangi ismin eril hangi ismin

dişil yapıya sahip olduğunu bilmek gerekir.  Eril isimler – el; dişil isimler ise –la tanım edatı ile kullanılırlar.

Eril isimler

el padre                                            →        Baba

el rey                                                 →        Kral

el camarero                                     →        Erkek garson

el hombre                                        →        Erkek

el nieto                                             →        Erkek torun               

el hijo                                                →        Erkek çocuk

 

Dişil isimler

la madre                                          →        Anne

la reina                                             →        Kraliçe

la camarera                                     →        Kadın garson

la mujer                                           →        Kadın

la nieta                                             →        Kız torun

la hija                                               →        Kız çocuk

 • Genel olarak sonu -o ve –e harfleri ile biten kelimeler eril olarak; sonu –a harfi ile biten kelimeler ise dişil olarak sınıflandırılırlar.
– o, – e, – a
el hijo

 

el médico

la hija

 

la médica

Sessiz ile bitenler – a
el profesor la profesora
 • – ante ya da – ista ekleri ile bitenler cinsiyet bakımdan değişiklik göstermezler:

el estudiante – la estudiante     →     Erkek öğrenci – Kız öğrenci

 • Bazı kelimelerin eril ve dişil halleri Türkçe’de olduğu gibi değişerek ortaya çıkar:

el rey – la reina                              →     Kral/Kraliçe

el actor – la actriz                          →     Aktör/Aktris

 • Bazı isimlerin eril ve dişil halleri birbirinden farklıdır:

el hombre – la mujer                    →     Kadın/Erkek

el marido – la mujer                     →     Koca/Kadın

el padre – la madre                       →     Baba/Anne

 • İspanyolca’da tüm isimler eril ya da dişil olarak sınıflandırılırlar.

Genel olarak sonu –o ile biten kelimeler eril yapıya,

el museo                                          →     Müze

el libro                                              →     Kitap

el gato                                              →     Kedi (Erkek)

ve yine sonu – a ile biten kelimeler dişil yapıya sahiptirler:

la casa                                               →      Ev

la mesa                                             →      Masa

la silla                                               →      Sandalye

 • Bunların dışında bazı kelimeler istisnai durum oluştururlar. Bu kelimelerin eril ya da dişil olduğunu belirleyebilmek için sıklıkla kullanıyor olmak gereklidir.

el idioma                                         →     Dil

el mapa                                           →     Harita

el problema                                     →     Problem

el programa                                      →     Program

el sistema                                        →     Sistem

el poema                                          →     Şiir

el día                                                →     Gün

el clima                                            →     İklim

el planeta                                        →     Gezegen

la mano                                            →     El

la radio                                             →     Radyo

la foto                                                →     Fotoğraf

 • Sonu –e ya da sessiz harfle biten kelimeler eril ya da dişil olabilirler:

el coche                                           →    Araba

el cine                                               →    Sinema

el pan                                               →    Ekmek

la leche                                            →    Süt

la noche                                           →    Gece

la luz                                                →    Işık

 • Sonu -sión, -ción, -dad, -tad, -tud, -umbre ile biten kelimeler dişil yapıya sahiptir:

la televisión                                                →     Televizyon

la conversación                             →     Görüşme

la ciudad                                          →     Şehir

la dificultad                                    →     Kesinlik

la gratitud                                       →     Minnet

la certidumbre                               →     Gece

 • Hayvanlara ilişkin isimlerin büyük bir kısmı eril ya da dişil yapıda olup, bazıları hem eril hem de dişil yapıya sahiptirler:

el pez                                                →     Balık                  

el ratón                                            →     Fare       

el pájaro                                          →     Kuş                    

la serpiente                                     →     Yılan

la jirafa                                             →     Zürafa               

la tortuga                                        →     Kaplumbağa

el gato/la gata                               →     Kedi                   

el toro/la vaca                                →     Boğa – İnek

 • Bazı isimlerin eril ve dişil tanım edatları ile kullanımı farklı anlamlar ortaya çıkarır:

el capital                                          →     Sermaye

la capital                                          →     Başkent

 • Haftanın günleri eril olarak tanımlanır:

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo

TEKİL ÇOĞUL İLİŞKİSİ

İspanyolca’da isimler sonlarına -s, -es ya da -ces ekleri getirilerek çoğul hale getirilirler:

Bitimine göre Çoğul eki Örnek
Sesli harfle bitenler +s Casa – Casas
Sessiz harfle bitenler +es Mes – Meses
-z ile bitenler +ces Pez – Peces

 

 • İspanyolca’da isimler çoğul hallerinde – los, – las tanım edatları alırlar:

el libro – los libros                           →     Kitap/Kitaplar

la casa – las casas                            →     Ev/Evler

 • Sesli harfle biten kelimeler yalnızca –s takısı alarak çoğul yapılırlar:

el libro – los libros                          

la casa – las casas

 • Sessiz harfle biten kelimeler sonuna –es takısı alarak çoğul yapılırlar:

el profesor – los profesores           →     Öğretmen/Öğretmenler

la ciudad – las ciudades                  →     Şehir/Şehirler

 • Sonu z harfi ile biten kelimelerde, z harfi düşerek yerini – ces takısına bırakır:

la actriz – las actrices                      →     Aktris/Aktrisler

la pez – las peces                             →     Balık/Balıklar

 • Bazı kelimeler yalnızca çoğul halde kullanılırlar:

las gafas                                         →     Gözlük

los pantalones                               →     Pantolon

 • İspanyolca’da eril ve dişil kelimeler birleşerek bir çoğunluk meydana getirdiklerinde, çoğul tanım edatları eril baskın şekilde – los tanım edatı ile yazılır:

el padre + la madre= los padres →     Anne + Baba   = Ebeveynler

el chico + la chica             = los chicos   →     Erkek çocuk + Kız çocuk = Çocuklar

TANIM EDATLARI

İspanyolca’da tanım edatları eril – dişil / tekil – çoğul olmak üzere sınıflandırılır:

BELİRTİLİ BELİRTİSİZ
Eril Dişil Eril Dişil
el la un una
los las unos unas

 

Belirtili tanım edatı

 • Hakkında bilgi sahibi olunan kişi ve nesnelerden bahsederken kullanılır:

El padre de Juan es bombero.       →     Juan’ın babası itfaiye eridir.

Ankara es la capital de Turquía.    →     Ankara Türkiye’nin başkentidir.

Me voy al extranjero.*                    →     Yurtdışına çıkıyorum.

El primer ministro de Perú.            →     Peru Başbakanı

Me gustan los animales.                →     Hayvanları severim.

Quiero ver al director general.      →     Genel müdürü görmek istiyorum.

 • Genel konularda bilgi verirken kullanılır:

El tabaco es malo para la salud.    →     Sigara sağlığa zararlıdır.

Los turcos hablan turco.                 →     Türkler Türkçe konuşur.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales.

→  Tüm insanlar hür ve eşit doğar.

 • Yer isimleri (cadde, meydan, sokak) ile kullanılır:

Ricardo trabaja en la Avenida Santa Teresa.

→     Ricardo Santa Teresa Caddesi’nde çalışıyor.

 • Sinema, otel, tiyatro, müze ve benzeri türden yer isimleri için kullanılır:

El Teatro del Barrio está situado en la Avenida Corrientes.

→     Teatro del Barrio Avenida Corrientes Caddesi’nde yer alır.

 • Nehir, göl, deniz, okyanus ve benzeri türden yer isimleri için kullanılır:

El río Amazonas es el río más largo de nuestro planeta.

→     Amazon Nehri gezegenimizin en büyük nehridir.

Not: Belirtili tanım edatları şehir, ülke, bölge, kıta isimlerinde kullanılmaz.

 • Özel bir günden bahsederken ya da belirli günler ile ilgili olarak kullanılır:

El domingo hay partido de futbol.            →    Pazar günü futbol maçı var

Los domingos tengo clases de turco.       →    Pazar günleri Türkçe dersim var.

 • Miktar ve sıklık söz konusu olduğunda kullanılır:

Trabajo ocho horas al día.                         →    Günde sekiz saat çalışırım.

Voy a la facultad dos veces al mes.          →    Ayda iki kez fakülteye uğrarım.

 • Ölçülerde kullanılır:

Las ciruelas cuestan 5 euros el kilo.          →    Eriklerin kilosu 5 eurodur.

Belirtisiz tanım edatı

 • Hakkında bilgi sahibi olunmayan kişi ve nesnelerden bahsederken kullanılır:

¿Que es eso? –  Es un billete.                     →    Nedir o?   – Bir bilet.

Tengo un perro.                                          →    Bir köpeğim var.

Un hijo de Adrián es bombero.                  →    Adrián’ın bir oğlu itfaiye eridir.

Ankara es una ciudad en Turquía.             →     Ankara Türkiye’de bir şehirdir.

Yo leo un libro a la semana.                      →     Haftada bir kitap okurum.

 • Miktar belirtmek için kullanılır:

He comprado unas tijeras.                        →    Bir makas aldım.

Me ha regalado una novela.                      →    Bana bir roman hediye etti.

 • İsim ve nesneleri nitelemek için kullanılır:

Madrid es una ciudad moderna.               →    Madrid modern bir şehirdir.

Ricardo es un estudiante muy brillante. →    Ricardo çok parlak bir öğrencidir.

Tengo unos sellos muy raros.                   →    Elimde çok nadir pullar var.

Not: İspanyolca’da yönelme ve çıkış hal ekleri olan -a ve -de eklerinden sonra gelen eril tanım edatı (el) birleştirilerek yazılır.

 

a + el= al                  de + el = del

Voy al dentista.             Vengo del cine.